Чанкыры:
Чанкыры
Аткараджалар
Байрамёрен
Черкеш
Элдиван
Ылгаз
Кызылырмак
Коргун
Куршунлу
Орта
Шабанёзю
Япракли