Афьонкарахисар:
Афьонкарахисар
Афьон
Болвадин
Динар
Сандикли
Башмакчы
Баят
Чай
Караджаёрен
Карамык
Кочбейли
Пазарагач
Инли
Коджаёз
Аккоюнли
Чобанлар
Дазкыры
Акгюн
Дикиджи
Доганлы
Хайдарли
Кадилар
Кынык
Татарли
Урукёй
Йыпрак
Чичектепе
Ашагыпирибейли
Бадемли
Эмирдаг
Гёмю
Эвчилер
Чалджа
Ходжалар
Аязини
Бейкёй
Бозхюйюк
Газлыгёл
Газлыгёлакёрен
Караджахмет
Кайыхан
Ихсание
Юкарытандир
Аланюрт
Карагач
Конари
Сейдилер
Чалышлар
Исджехисар
Кирилёрен
Акхарим
Баллик
Кизик
Кусура
Соркун
Чигилтепе
Ёренкая
Ахметпаша
Акёрен
Дюзагач
Гарипче
Гюней
Киличарслан
Кирка
Кючюкхюйюк
Нух
Савран
Синанпаша
Ташолук
Тиназтепе
Токушлар
Деречине
Карапинар
Кирджа
Султандагы
Якасинек
Ешилчифтлик
Акюва
Агзикара
Балчикхисар
Ефе
Карадилли
Каябелен
Ярышли
Шухут